Close In het Nieuws Energie Blog RH Linquenda Links Fotografie Hoofdmenu

linquenda

BlogRH

Menu

Ga direct naar

Zonnepanelen

Salderingsregeling

Energiebranche

Klimaatredders

Atmosfeer Aarde

Warmtepompen

Energietransitie

Opwarming aarde

Klimaat verandering

Wereldwijde bedrijgingen

Van het gas af

Nederlanders zonder corona vaccin

Mondkapjes

Coronadoden RIVM en CBS

Coronadoden in relatie tot

Coronabeleid onverstandig

 

BlogRH introductie

Rob Hoogendoorn, Amsterdam 1948

Na 40 jaar dienst bij KLM Cargo als ICT specialist en informatie analist ben ik gepensioneerd. Na mijn pensioen in 2004 was ik 11 jaar voorzitter van de stichting wijkraad linquenda (2007 - 2018) waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met de opvattingen van bewoners en de lokale politiek. De belangrijkste thema's waren onder andere, een gedifferentieerd tarief voor huisvuil, (diftar), luchtvaart Schiphol, aanpassing spijkerboor route, windpark Haarlemmermeer, nieuw wijkgebouw, groenvoorziening, Dorpsraad. Hierna ben ik mij gaan verdiepen in de discussie over het klimaat en de energietransitie.

Over het klimaat weet ik praktisch net zoveel als alle andere miljoenen deskundigen. Het klimaat is altijd aan verandering onderhevig, het blijkt een zeer complex proces. Wellicht wordt de invloed voor vervuiling van oceanen en lucht deels veroorzaakt door de mensheid, gelukkig heeft de natuur ook een riante bijdrage. Laten we met de vervuiling vooral rationeel omgaan.

Veel bewoners in Nederland zijn net als ik enigszins sceptisch over de huidige opvatting waarom de aarde opwarmt, de invloed van het klimaat en de toekomstige transitie naar een gasloos tijdperk vanaf 2050. Hierover zijn veel meningen en opvattingen van wetenschappers en bewoners. Als de voorspellingen van de IPCC wetenschappers blijken te kloppen en zij er voor bijna 100% overtuigd zijn dat CO2 een belangrijke oorzaak is voor de klimaatverandering, dan moeten we er natuurlijk voor zorgen dat er verantwoorde en betaalbare oplossingen worden gevonden, maar er is vooral nog veel onzekerheid.

Installatie zonnepanelen

Installatie zonnepanelen is anno 2020 iets duurder dan 4 jaar geleden!  Voor een systeem van 10 zonnepanelen met een totaal vermogen van 2.500 Wattpiek (Wp), betaalt u nu gemiddeld bruto ca €4700. Deze kosten zijn inclusief omvormer, installatie en mogelijke aanpassing meterkast en exclusief teruggave Btw, de zogenaamde subsidie van de overheid.

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van uw energieverbruik en ligging. Voor hetzelfde systeem betaalde ik 4 jaar geleden bruto €3800 (netto €3200 door teruggave BTW €600). Een systeem kan ca €500 duurder uitvallen wanneer de meterkast moet worden aangepast. De opbrengst  was bij mij de laatste 4 jaar gelijk aan het verbruik ca 2600kW . Dankzij de salderingsregeling hoefde ik niets bij te betalen. Mijn terugverdientijd is iets meer dan 6 jaar zonder onderhoud en calamiteiten.

Conclusie: Investeren in zonnepanelen is best nog aantrekkelijk, omdat sparen helemaal niets oplevert . De terugverdientijd bij een 2600kW installatie is thans tenminste 10 jaar, zonder onderhoudskosten zonder calamiteiten. Wanneer een omvormer vervangen moet worden, kunnen kosten al snel oplopen tot ca €1000.

 

Salderingsregeling

De salderingsregeling stopt per 1-1-2023  en wordt aangepast. Vanaf 2023 is er een overgangsregeling van kracht, die de huidige saldering met 11% per jaar in 9 jaar afbouwt.

Iedere kleinverbruiker valt dan onder de zogenaamde kleine ondernemersregeling en hoeft (onder bepaalde voorwaarden) over de terug geleverde stroom geen belastingen en heffingen te betalen.
Door de nieuwe regeling wordt de terugverdientijd ca 2 jaar langer, doordat  er ca €1000 minder saldering is tijdens de 9 jarige overgangsregeling. Daarna gaat het sowieso 11 tot 12 jaar duren voordat een installatie is terugverdiend. Reken je niet rijk, immers als je in de winter veel stroom nodig hebt, is er weinig zon en omgekeerd. Doe het dan voor het milieu.   
Van de opgewekte stroom kan slechts ca 1/3 direct worden verbruikt, 2/3 stroomt letterlijk terug naar bedrijven en de providers, kassa!!! Thans hoef ik dus niets bij te betalen, maar vanaf  2023 moet ik ieder jaar meer betalen, oplopend tot ca €220 in 2031 en ieder jaar daarna. Als kleine producent van stroom krijg je straks mogelijk een kleine vergoeding van ca 7 cent per kW. Zie Solarmagazine

 

Energiebranche

De duurzame energiebranche is vóór AFSCHAFFING salderen. Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie menen, dat door het salderen de ontwikkeling van energieopslag in batterijen wordt afgeremd. Ook denken zij ten onrechte, dat consumenten en bedrijven niet worden gemotiveerd om hun energie op te slaan zolang de teruglevering wordt gesaldeerd.
Dit is natuurlijk onzin, want veel burgers zijn bereid om efficiënt om te gaan met energie, maar denken ook aan hun portemonnee. Opslag van stroom in accu’s is peperduur, ontoereikend, niet echt duurzaam en kost heel veel ruimte.  
De enige reden dat Holland Solar en installatiebedrijven een voorstander zijn van afschaffing,  is hun business spekken ten koste van de burger onder het motto ‘wij van WC eend adviseren WC eend’

Klimaatredders

Tante Ursela Von Der Leyen en Oom Frans Timmermans kunnen het klimaat in Madrid niet redden, wellicht gaat de planeet Aarde zelf een poging wagen.  
Niet alleen de democratie maar ook de financiële positie van de burger wordt door de klimaathysterie gepiepeld. De armen worden nog armer en de rijken worden veel rijker, voor een nagenoeg zinloos doel. We weten het allemaal, de mensheid heeft geen of nauwelijks invloed op het klimaat, alleen sommige wondermensen en kinderen denken te vergeefs hoe de planeet moet worden behandeld. Zero CO2 uitstoot in 2050 is een utopie en ook niet rationeel.

 

Atmosfeer Aarde

Volgens de NASA bestaat de atmosfeer van de aarde  voor 78% uit stikstof, 21% uit zuurstof, 1% edelgassen en 0,028% CO2. De natuur zelf produceert ongeveer 96% 1.000.000 mld kg) van deze 0,028% CO2. De overige 4% (ca 41.000 mld kg) wordt door de mens geproduceerd , d.w.z. 0,00152% CO2 van de gehele atmosfeer. De invloed van de mens blijkt dus zeer klein, voor Nederland wordt de wereldwijde bijdrage aan CO2 geschat op 0,4%, omgerekend van 0,00152%, dan is de bijdrage  ca 0,0006%.
Note: de getallen over uitstoot CO2 zijn algemene aannames volgens berekeningen en modellen.  Niemand weet precies hoe het zit. Voor een groot deel  blijkt het vooral een raadsel waar al die CO2 blijft. Vrijwel zeker wordt veel CO2 opgenomen door de natuur, oceanen, woestijnen, bomen en planten.  Zie ook  

 

Warmtepompen

Warmtepompen installeren? Wie op dit moment (oktober 2019) laat installeren verliest er meer op dan wie dat in 2030 doet (volgens een rapport van ING). Naar verwachting is de aardgasprijs rond 2030 flink gestegen en zijn de investeringskosten mogelijk gedaald. Maar ook dan is de rekensom negatief. “De maandlasten vallen, ondanks de energiebesparing, nooit lager uit”, aldus de ING bank.

Die conclusie bleek ook op een bijeenkomst van D66 op 28 okt 2019. Behalve hogere energiekosten zijn er ook hoge bijkomende kosten (vloerverwarming, beschikbare ruimte, extra isolatie) die de transitie praktisch onbetaalbaar maken. D66 blijft bij hun dogma, dat het gas opraakt en Nederland geen gas moet of kan afnemen vanuit Noorwegen, UK of Rusland.

 

Energietransitie

De ergergietransitie gaat ons vele miljarden kosten en gaat ons de komende decennia allemaal treffen, vooral de omschakeling van gas naar stroom . Terwijl onze huidige westerse levensstandaard praktisch onomkeerbaar is, maar ook elektrisch rijden, de beperking uitstoot van CO2 en andere broeistofgassen zal zeer zeker merkbaar worden voor ons gedrag en onze financiën.

Alles kan en alles is te koop, maar NIET voor iedereen. Wanneer beseffen politici nu eens dat ca 50% van de Nederlanders net kunnen rondkomen door hard te werken en zuinig te leven.
De huidige voornemens voor de transitie is ondoordacht en is vooral te haastig. Er zijn nog veel onzekere factoren over het klimaat, zeespiegelstijging en vervanging van energie.In eerste instantie zou ik zeggen, ruim die Noorse kunstmestfabrieken op en probeer andere grote vervuilers te dwingen tot maatregelen voor een efficiënt gebruik van energie.

Pak niet altijd de modale burger, die doet al genoeg of kan eigenlijk niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. Zorg voor een eerlijke rationele voorlichting over uitstoot CO2 en de integrale invloed van Nederland. Publiceer geen voorbeelden van fraaie villa’s met gekleurde verhalen over warmtepompen of systemen die nog steeds onvoldoende zijn getest.

Thans blijkt er in de wereld nog genoeg gas en wellicht kunnen de huidige CV installaties nog behoorlijk worden verbeterd, immers de fiets is na ca 200 jaar nog steeds in ontwikkeling.Laat duidelijk zijn, ik geloof best dat de aarde opwarmt en dat de mens daar een oorzaak in zou kunnen betekenen, zeker is dat niet. Het neemt niet weg dat we toch verantwoord naar oplossingen moeten zoeken, maar dan moet wel de hele wereld meewerken en niet alleen dan kleine Nederland met hun “schone schijn” en “grote mond” beleid. sep2020

De Nederlandse energietransitie (alle huishoudens van het gas af) is voor velen onbetaalbaar en lastig uitvoer. Toch moet er iets worden ondernomen om de energie veilig te stellen, Immers zal straks zo’n 60 tot 65 procent van de huishoudens in Haarlemmermeer op een vorm van collectieve warmte moeten overgaan.

Ook stroom moet worden opgewekt, hiervoor moet de infrastructuur behoorlijk worden aangepast, denk aan een dure transitie van warmtepompen en netverwarming of andere mogelijkheden, de kosten kunnen oplopen tot 35.000 Euro per woning en hoger. Zeker is dit voor de meeste 1600 huishoudens uit Linquenda onbetaalbaar. wellicht is het verstandig om in te zetten voor een combinatie van gas met een kleinschalige stroomopwekking middels zonnepanelen, het isoleren van huizen en het efficiënt omgaan met gas en energie. Immers er voor deze eeuw is er nog genoeg gas, een geleidelijk transitie naar een andere vorm van energie is meer verantwoord dan een overhaastige transite met veel onzekerheden..

Zelf heb ik 9 zonpanelen op een tussenwoning uit 1975 en kan hiermee het jaar verbruik van ca 2500kW volledig compenseren. Met voldoende isolatie (dak, vloer en gla) is het gasverbruik met ca 1000 m3 redelijk betaalbaar en ook verantwoord voor milieu en omgeving.

Zeer grote besparingen op gas kunnen worden behaald bij de 10 grootste gasverbruikers van Nederland, zodat de meeste bewoners hun gassluiting nog kunnen behouden! Alleen al de Noorse kunstmestfabriek in Sluiskil (Zeeland) verbruikt per jaar ca 2mld m3 gas, gelijk aan het verbruik van 1.7 mln huishoudens. Alle Nederlandse huishoudens verbruikten in 2018 ca 9 mld m3 gas, gemiddeld ca 1400m3 per huishouden, waarom zouden we al die huishoudens decentraal verplichten om van get gas af te gaan?

 

Opwarming Aarde

Opwarming aarde juli 2019 rh, of de opwarming onzin is weet eigenlijk niemand! Wat wel onzin is, dat wij van het gas af moeten. Volgens Klaver bestaat er een ENG BUITENLAND waarvan we niet afhankelijk mogen zijn.

Intussen zijn onder andere belangrijke nutsbedrijven, gas, OV, KLM, voetbal clubs in buitenlandse handen. Ook niet te vergeten energieslurpers als, Google, Microsoft, Twitter etc en niet te vergeten Yara Nederland, een kunstmestfabriek met een gasverbruik van 2 mld m3 per jaar, is in Noorse handen. Blijkbaar kan ons kleine landje niet zonder het buitenland en zij niet zonder Nederland.

 

Klimaatverandering

Uit alle verhalen over opwarming en klimaatverandering proef ik (RH) enige twijfel. we weten het geen van alle hoe onze complexe wereld er over 50 jaar uitziet! Ook het IPCC twijfelt over oorzaak opwarming aarde. Op pagina 7 van het ‘Summary for Policymakers’ (SFP) dat het IPCC in januari 2019 publiceerde staat, dat het ONWAARSCHIJNLIJK is dat antropogene emissies (inclusief broeikasgassen, aerosolen en hun precursoren) tot een verdere opwarming van meer dan 0,5 ° C leiden in de komende twee tot drie decennia, zie onderstaande (Google) vertaalde officiële pagina.Wat is er mis om even een stap op de plaats te maken.

Natuurlijk niet zo idioot als Nederland het doet, inmiddels het domste jongetje (Jessie) van de hele wereld, maar ik denk meer aan realistisch verantwoorde en betaalbare oplossingen. Beperk in eerste instantie het verbruik de grootste industriële gasverbruikers en maak staffels van 1000 m3 tot 2500 m3 voor het verbruik door bewoners.

Hoe meer gas er wordt gebruikt des te duurder de gasprijs. Het is geen publiek geheim, dat de huidige oplossingen zoals warmtepompen, palletkachels en Ontwikkeling warmtebatterijen thans onvoldoende capaciteit bieden en niet bepaald duurzaam zijn voor de gemiddelde bewoner. Zoveel mogelijk huizen goed isoleren ligt meer voor de hand om uiteindelijk over ca 50 jaar te komen tot een verantwoorde energietransitie.

Verplaats bijvoorbeeld de YARA kunstmest fabriek naar de Noorse eigenaar in Noorwegen (Nederlands grootste verbruiker van gas ca 2 mld m3 pj gelijk aan het verbruik van 2 mln huishoudens) . Een land wat ten onrechte als zeer schoon wordt bejubeld, maar zelf niets of nauwelijks produceert, dan louter olie en gas.

Minder populaire maatregelen, maar toch....

- Exporteer minder bloemen, wel fraai, maar tuinders consumeren ca 3 mld m3 gas per jaar (geschat verbruik). Bloemen worden vaak al na een week weggegooid, dat kan toch een stuk minder.

- Exporteer minder vlees, Waarom zouden wij minder vlees eten en meer dan de helft exporteren, waardoor het kleine Nederland te veel CO2 en Methaan uitstoot, ook export van vlees kan een stuk minder, we hoeven niet de grootste exporteur ter wereld te zijn.

Deze 3 maatregelen kunnen mogelijk voorkomen dat de infrastructuur niet ingrijpend behoeft te worden aangepast. Maar er zijn natuurlijk nog andere oplossingen te bedenken, denk hierbij vooral niet aan Jessie Klaver en Mark Rutte complotten.

 

Wereldwijde bedrijgingen

Echte wereldwijdde bedreigingen dan louter alleen de opwarming van de aarde en klimaathoax moet worden aangepakt.

Waar de mensheid wel iets aan kan doen, is de plastic soep in rivieren en oceanen, ieder jaar komt er ca 10 mln. ton bij, dit wordt voor 100% veroorzaakt door de mens en zou prioriteit 1 moeten zijn om dumping te voorkomen en om het plastic te verwijderen. De verontreiniging van de oceanen heeft een negatieve invloed op de absorptie van CO2 door de oceanen. Verder het voeren van oorlogen, overbevolking, voedsel en watervoorziening. Allemaal bedreigingen die direct gerelateerd zijn aan onze samenleving en belangrijker zijn dan de huidige klimaathoax.

 

Van het gas af

Van het gas af? aug 2019 rh. Dat valt nog niet mee. Nederland kan zichzelf niet meer voorzien met de productie van ca 12 mld m3 gas (laagcalorisch). De gas productie (hoogcalorisch) van kleine velden worden de komende 30 afgebouwd van 17mld naar praktisch nul in 2050.

Nederland handelt veel in gas, de Nederlandse handelsplaats Title Transfer Facility (TTF) is de grootste van Europa. De import In 2018 was 55mld m3, onder andere uit Noorwegen (20 mld), Rusland (7 mld), UK (6 mld), maar dergelijk gas heeft altijd een hoge calorische waarde (H-gas) en moet deels worden omgezet naar laag calorisch ( L-gas) geschikt voor onder andere de Nederlandse markt en andere landen. De omzetting van het gas door toevoeging van stikstof kost enorm veel elektriciteit. Hiervoor zijn rond 2022 3 fabrieken beschikbaar om per jaar ca 20 mld H-gas om te zetten naar L-gas, het stroomverbruik is ca 100 mln kW per jaar, gelijk aan het verbruik van ca 40.000 huishoudens.

De export bedroeg 53.5 mld m3, Nederland zelf verbruikt ca 43 mld m3 zie tabel verwacht gasverbruik hieronder uit 8 juli 2013. De planning klopt nog steeds aardig met heden. Waar het eigen verbruik vandaan moet komen is mij niet echt duidelijk, thans mogelijk uit Groningen ca 25 mld m3 plus ca 18 mld m3 uit kleine NL velden.

 

Nederlanders zonder corona vaccin

In middels zijn er in NL per 12 sept 2021 ca 13mln personen gevaccineerd (83%) op een bevolking van 16 mln boven de 5 jaar. Van de 3 mln niet gevaccineerde zijn er altijd ca 1 mln personen die om een of andere reden (genetisch bepaald) geen vaccinatie mogen of kunnen krijgen.  Van de rest ca 2mln ongevaccineerde zal ca 98% door een natuurlijke immuniteit niet of nauwelijks voor corona vatbaar zijn, zoals ook vóór de landelijke vaccinatie het geval was en sommige mensen krijgen de griep maar één keer in hun leven.
Er blijven dan nog ca 20.000 personen over die mogelijk corona zouden kunnen krijgen. Met een IFR van 0.5% zullen er mogelijk ca 100 personen overlijden en wellicht zijn er nog een aantal personen met langdurige coronaklachten. Deze schattingen staan bij lange na NIET in verhouding met de nieuwe maatregelen van 25sep2021. Wie het weet mag het zeggen?